Uncategorized

Biela karta, zelená karta, šek? Formality ohľadom PZP

Nech máte akékoľvek auto, budete potrebovať PZPUzatvorenie zákonného poistenia je pre väčšinu motoristov iba nepríjemnou povinnosťou, ktorú musia absolvovať. Orientujú sa pritom iba podľa najlepšej ceny alebo dajú na odporúčania rodiny či známych. Jednoducho, vôbec sa im tomu nechce venovať viac času, ako je potrebné. V súčasnosti im však uzatvorenie poistenia nemusí vôbec zabrať množstvo času, keďže predaj cez internet sa dotkol už aj tejto oblasti života. Ako na to, si povieme ďalej v tomto článku.

Uzatvorenie povinného poistenia zodpovednosti za škodu

Ak potrebujete uzatvoriť povinné zmluvné poistenie, najjednoduchšie to v dnešnej dobe bude online. Predaj zákonnej poistky cez internet už samozrejme ponúkajú všetky poisťovne a to z toho dôvodu, že táto služba je klientmi veľmi vyhľadávaná a čoraz viac využívanejšia. Uzatvoriť PZP môžete napr. aj na stránke uzavripzp.sk.

Pri takomto predaji cez internet však musíte byť aj obozretný, pretože môžete natrafiť aj na všelijakých špekulantov a podvodníkov. Mali by ste byť preto oboznámený s tým, že predaj cez internet, čo zahrňuje aj predaj zákonných poistení, sa riadi Občianskym zákonníkom. V ňom je napríklad uvedené aj to, že poistnú zmluvu môžete vypovedať do 2 mesiacov od začiatku poistenia a odstúpiť od zmluvy PZP do 7 dní bez udania dôvodu. Ak sa aspoň čiastočne oboznámite so znením zákonníka, budete sa vedieť vyhnúť všetkým podvodníkom.

Pri uzatváraní poistenia za škodu online by ste si mali byť vedomý aj toho, že nie ste poistený dovtedy, kým ste nezaplatili sumu za poistné. Takže je potrebné rozlišovať dva pojmy a to platnosť poistenia a účinnosť poistenia. Aj keď poistenie vzniká a teda je platné od momentu vyplnenia objednávkového formulára, kým neuhradíte aj poistné, tak nebude aj účinné. Čiže poisťovňa klientovi regresne odmietne uhradiť škodu, ktorú spôsobil inému účastníkovi. Takže celá škoda a jej vyplatenie by bola len na vás. Najlepšie teda je, aby ste čo najskôr po uzatvorení PZP uhradili poistnú sumu v plnej výške. V prípade nevyplatenej poistnej zmluvy v čase vzniku škodovej udalosti totiž zákon rozlišuje 2 rozdielne prípady. Za prvé, ak by bol klient v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistky do 30 dní, tak vtedy má vinník právo na to, aby poisťovňa za neho vyplatila škodu poškodenému. Túto sumu si však poisťovňa následne bude vymáhať od vinníka nehody. Za druhé, ak poistený bol v čase poistnej udalosti v omeškaní s platením poistného viac ako 30 dní, tak vtedy má poisťovňa právo odmietnuť poskytnutie poistného plnenia poškodenému, ktoré musí následne znášať vinník danej škodovej udalosti.

Ako o PZP požiadať?

Ak ste sa rozhodli využiť uzatvorenie zákonnej poistky online na stránke uzavripzp.sk, cez nástroj PZP kalkulačka sa rýchlo dostanete k porovnaniu cien všetkých poskytovateľov poistky. Po vyplnení formulára, kam budete musieť zadať informácie nielen o vozidle, ktoré sa chystáte poistiť, ale aj o vás ako majiteľovi auta, vám kalkulačka rýchlo vygeneruje všetky relevantné výsledky.  Uzavretie poistenie je následne veľmi jednoduché. Ak ste si vybrali spomedzi ponúkaných poistiek, jednoducho na danú ponuku kliknete. Následne vás bude vami vybraná spoločnosť kontaktovať za účelom doplnenia ešte niekoľkých informácií. Po prijatí žiadosti vám poskytovateľ pošle na váš email viacero dokumentov, potrebných k uzatvoreniu PZP, medzi nimi aj návrh zmluvy, zmluvné podmienky, bankové údaje na zaplatenie poistného a dočasnú bielu kartu, ktorú si budete musieť vytlačiť. Riadnu bielu kartu vám poisťovňa odošle po zaevidovaní prvého poistného na svojom účte. Biela karta je dokladom o uzatvorení PZP, policajná hliadka od vás bude požadovať v rámci kontroly dokladov aj preukázanie tejto karty. Spolu s bielou kartou vám poisťovňa zašle aj zelenú kartu, ktorá slúži na preukázanie poistenia vozidla pri cestnej kontrole v zahraničí.

Poistka na športiak nie je veľmi lacnáIde to aj osobne alebo telefonicky

Poistenie samozrejme nemusíte uzatvárať cez internet. Stále funguje aj možnosť uzavrieť ho klasicky osobne na pobočke, prípadne telefonicky.

Asi najklasickejší spôsob je uzatvorenie PZP osobne na pobočke. Medzi jeho výhody patrí predovšetkým osobný kontakt, pri ktorom sa hneď na mieste dozviete odpovede na všetky vaše otázky. Taktiež hneď na mieste vybavíte všetky formality, nebudete si musieť ani tlačiť dočasnú bielu kartu, pretože tú vám hneď poskytne zamestnanec pobočky. Nevýhodou však je, že pri porovnávaní ponúk touto metódou by ste strávili veľa času, tak ako sme o tom písali už vyššie.

Uzatvorenie PZP po telefóne sa veľmi nelíši od toho osobného na pobočke. Výhodou je, podobne ako pri osobnom stretnutí, že vaše otázky budú zodpovedané ihneď. Nevýhodou môže byť to, že telefonáty sú spoplatnené, čo sa môže odraziť na vašom telefónnom účte.

Ako na vypovedanie poistnej zmluvy?

Tak ako je veľmi jednoduché povinné poistenie uzatvoriť, tak isto nie je problém ho aj vypovedať. K vypovedaniu zmluvy zákonného poistenia sa pristupuje z rôznych dôvodov. Najbežnejším dôvodom na ukončenie poistenia zodpovednosti je uplynutie doby, na ktorú bola zmluva uzatvorená, prípadne, ak ste si našli lacnejšiu či výhodnejšiu ponuku poistenia. Poistnú zmluvu však môžete samozrejme zrušiť aj z iných dôvodov, ako sú napr. odcudzenie vozidla, ktoré je nutné ohlásiť na polícii, tiež vyradenie z evidencie vozidiel alebo ak bolo vaše vozidlo zošrotované či inak zničené. Poistenie zrušte taktiež v prípade, že ste vaše auto predali, pretože zmenou majiteľa povinné zmluvné poistenie zaniká. Podľa zákona o PZP poistenie zodpovednosti zaniká zápisom prevodu držby motorového vozidla na inú osobu v evidencii vozidiel. V prípade, že auto predávate, žiadosť o výpoveď PZP vydokladujte kúpnopredajnou zmluvou alebo si z dopravného inšpektorátu zabezpečte potvrdenie, že už nie ste držiteľom vozidla. Ak ste kupujúci, tak pamätajte na to, že dňom prepisu si musíte zakúpiť vlastné povinné zmluvné poistenie vozidla, keďže to predchádzajúce predajom zaniklo.

Pri vypovedaní PZP nesmiete ale zabudnúť na to, že musíte uzatvoriť poistenie u iného poskytovateľa, samozrejme len v tom prípade, že vám auto ostalo a neprišli ste oň pri krádeži alebo nehode. My vám samozrejme odporúčame využiť už vyššie spomínanú stránku uzavripzp.sk, na ktorej nájdete množstvo informácií o povinnom zmluvnom poistení, tiež nástroj PZP kalkulačka, prostredníctvom ktorej si budete môcť vyhľadať tie najlepšie ponuky poistenia.